Dane podstawowe

Szkoła Podstawowa Nr 12
im. Władysława Broniewskiego
Imię i nazwisko Dyrektora: Grzegorz Malendowicz
adres: Wiejska 29, 87 – 800 Włocławek
Telefon: +4854 2341590
Fax: +4854 2341590
Poczta elektroniczna: sekretariat[at]sp12[dot]wloclawek[dot]pl
Strona internetowa: www.sp12.wloclawek.pl
REGON: 000211079

Jadwiga Olejniczak – inspektor ds. ochrony danych osobowych
adres e – mail: jolejniczak[at]cuwpo[dot]wloclawek[dot]pl
Telefon: 54 427-01-58

RODO

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” udostępniam klauzulę informacyjną.

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku ze spełnieniem obowiązku informacyjnego zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:

– Administratorem pozyskanych danych jest: Szkoła Podstawowa nr 12 im. W. Broniewskiego we Włocławku, ul. Wiejska 29, tel. 54 234-15-90 e-mail: szkolaisp12[at]o2[dot]pl

– Przedstawicielem Administratora w zakresie przetwarzania pozyskiwanych danych jest Pan Grzegorz Malendowicz – dyrektor szkoły, tel. 54 234-15-90 e-mail: szkolaisp12[at]o2[dot]pl

– Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Jadwiga Olejniczak, tel. 54 427-01-58, adres  e-mail: jolejniczak[at]cuwpo[dot]wloclawek[dot]pl

– Pozyskiwane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji obowiązku szkolnego, zadań Statutowych Szkoły Podstawowej, SIO.

– Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o Prawo Oświatowe oraz zgodę osoby, której dane dotyczą.

– Pozyskiwane dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administracji, nauczycieli, firmę Vulcan, CUWPO we Włocławku– podmiot,  któremu powierzono dane.

– Pozyskane powierzone dane nie będą podlegały przekazaniu do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

–  Pozyskane dane uczniów, rodziców będą przetwarzane przez Administratora przez okres do końca edukacji, dokumentacja przebiegu nauczania zgodnie z przepisami archiwizacji.

– Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko, klasa) mogą być umieszczane na stronie internetowej szkoły: http://www.sp12.wloclawek.pl/ w celu promocji działań dydaktyczno – wychowawczych placówki i osiągnięć wychowanków na podstawie pisemnej zgody rodziców dziecka.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

– żądania od administratora dostępu do pozyskanych danych osobowych jej dotyczących,

– sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania pozyskanych danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych,

– przenoszenia pozyskanych danych osobowych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przestrzegania przepisów RODO,

Podanie pozyskanych przez Administratora danych jest obowiązkowe i nastąpiło na mocy prawa; stanowi wymóg ustawowy lub na mocy dobrowolnej zgody.

SPOSOBY I KOLEJNOŚĆ PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

W Szkole Podstawowej nr 12 we Włocławku sprawy rozpatrywane są chronologicznie, w kolejności ich zgłaszania, bez zbędnej zwłoki w terminach wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych szczególnych przepisów prawa.

Wszelkie informacje dotyczące sposobów i procedur załatwiania spraw w placówce udzielane są telefonicznie. Ponadto pytania można kierować do placówki za pomocą poczty elektronicznej.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>